Header

Main (meta)

MONITOR AFFÄRSSYSTEM

MONITOR är det kompletta affärssystemet – med integrerat beslutsstöd – och består av olika moduler som täcker alla aktiviteter i ett tillverkande företag. MONITOR ger dig kontroll över hela din verksamhet.

Feature

Tillverkning

Detta är hjärtat i MONITOR. Systemet är optimerat för just tillverkning och produktions­planering. Här sätter ni upp beredningar, gör viktiga kalkyler och lägger tillverknings­order som ska generera pengar. Här har du full koll på er beläggnings­planering. Du rapporterar och tar ut plock­listor, du pool­planerar och kör samtidig tillverkning – du får alla de verktyg som behövs för att lyckas med just din tillverkning.

Beredningar med styck- och operationslistor

En beredning är något av det viktigaste och mest grundläggande som görs i ett affärs­system som MONITOR. Här lägger du till och uppdaterar operations­listor och styck­listor på artiklarna. De uppgifter som läggs in, som till exempel operations­tider, kvantiteter, led­tider, priser, etc. är viktig infor­mation som används i tillämpningar i hela systemet. Kalkyler, behovs­beräkningar och beläggnings­planer använder uppgifter som kommer från bered­ningen.

Förkalkyler

Huvudsyftet med förkalkyler är att göra en ekonomisk kalkyl av tillverkningskostnad, självkostnad och försäljningspris på produktstrukturer. Kostnader bestående av material, legoarbete och eget arbete räknas samman till en total tillverknings­kostnad. Det ska sedan ligga till grund för av­stämning mot verklig kostnad – efter­kalkylen.

Efterkalkyler

Efterkalkylen är till för att du efter att en artikel/order är tillverkad/­rapporterad ska kunna göra en ekonomisk uppföljning genom att jämföra planerade kostnader mot verkliga kostnader. Helt enkelt – blev det som vi hade tänkt oss?

Tillverkningsorder

Det är här du skapar nya tillverknings­order och planerar om eller tar bort befintliga order. Ändringar eller omplaneringar av order innefattar både huvuduppgifterna och strukturen. Du kan även skriva ut kopplade order­dokument som till exempel en ritning.

Beläggningsplanering i listor och grafer

Det är viktigt att få en överblick över sin produktion: Hur är beläggningen för oss i dag? I morgon? Om en vecka? Du kan enkelt sköta din beläggnings­planering i listform eller ta fram den grafiskt där du kan dra och släppa dina order för att få till en bra produktions­planering.

Plocklistor för material

Det ska vara enkelt för personalen att skriva ut ett dokument eller se direkt i den mobila enheten vad för material som ska plockas ut från lagret till en tillverknings­order. Har ett material flera lager­platser visas endast de platser som behövs för att kunna plocka materialet. Har du tidigare gjort en material­klarering (förbokat material) är dessa lager­platser angivna. Annars föreslås lager­platser enligt ålders­analys i MONITOR. Förekommer samma artikel flera gånger på samma plock­lista sker av­räkningen i behovs­datums­ordning, så att den material­rad som behövs först börjar att ta från den äldsta lager­platsen. När dess disponibla saldo är tömt fortsätter material­raden att ta från den näst äldsta och så vidare.

Avrapportera operationer och material

I systemet är det enkelt att göra tids- och antals­rapporteringar på en operation i taget, genom att ange operationens rapport­nummer. Behöver du göra del­rapporteringar adderas varje rapportering både vad gäller antal och tid. Beläggningen avräknas proportionellt mot det antal som är rapporterat. På samma sätt är det smidigt att göra kvantitetsrapportering på ett material i taget, genom att ange materialets rapportnummer. Gör du delrapporteringar adderas kvantiteten för varje rapportering. Den resterande kvantiteten (rest som reserverar material) räknas av med motsvarande antal som rapporterats.

Hantering av operationslego

Du använder operationslego för att skicka arbeten till underleverantörer. Du kanske saknar vissa maskiner eller kunskap eller har för hög beläggning i din egen produktion. Då får du det stöd som behövs för att skicka delar av din tillverkning på operationslego. MONITOR skapar alltid automatiskt en inköpsorder av typen lego, när en tillverkningsorder innehållande en legooperation skapas. Detsamma gäller om en befintlig tillverkningsorder planeras om och en intern operation planeras om och läggs ut till en legoleverantör vid tillfällig kapacitetsbrist. I MONITOR är det enkelt att följa upp legokostnader och ledtider vilket ger dig bra kontroll på hanteringen av ditt tillverknings­orderflöde.

Poolplanering

Har du likvärdiga maskiner i produktionen? Då kan poolplanering vara något för din verksamhet. När du bereder så kanske du inte vet i vilket maskin du kommer att köra arbetet. Då bereder du i stället mot en pool, som har flera likvärdiga maskiner kopplade till sig. I poolen delar du sedan ut arbete till en av de maskiner som är knuten till poolen och som har kapacitet att utföra arbetet. Utdelningen av arbeten som ligger i poolen kan delas ut manuellt, men även auto­matiskt där MONITOR via en knapp­tryckning väljer den maskin som är bäst lämpad att utföra arbetet.

Samtidig tillverkning

Ibland har du artiklar som ska eller kan tillverkas samtidigt som andra artiklar och du vill att dessa ska orderläggas samtidigt. Det har MONITOR fullt stöd för. Det kan till exempel vara att du stansar ut två olika artiklar, A och B, samtidigt ur samma plåt.
Vid samtidig tillverkning kommer nettobehovskörningen att orderlägga både A och B så fort det är brist på den ena artikeln. Gör du en manuell order­registrering för artikel A kommer också artikel B att order­läggas. Samtidigt tillverkade artiklar hålls ihop som flera huvud­artiklar på en order och det gäller även vid om­planering och makulering.

Feature

Inköp

Här får du stöd för hela inköpsprocessen, från förfrågan till leverantörsreskontra. Här har du SRM, du lägger upp dina leverantörer, gör förfrågningar, skapar inköps­order, bevakar, inlevererar, skapar pallflaggor och gör mot­tagnings­kontroll för att se att allt stämmer. Du registrerar även leverantörsfakturor, hanterar leverantörs­reskontra med faktura­betalningar och uppföljning i form av till exempel inköps­statistik, leverantörs­värdering och orderstock.

Leverantörsregister med inköpsstöd (SRM)

Det är viktigt att ha full koll på sina leverantörer. Det här är motorn i Inköp där du hanterar all kommunikation och specifika uppsättningar/inställningar för dina leverantörer. Du kan på ett enkelt sätt skapa aktiviteter, göra loggningar av aktiviteter och göra loggningar av din e-postkorrespondens. Det är lätt hänt att du går händelserna i förväg när du ska radera en upplagd leverantör. Då får du hjälp av MONITOR som alltid gör en kontroll i förfrågan, inköpsorder, fakturor, leverantörsreskontra, leverantörskopplingar och legoleverantörer på produktionsgrupp, så att inte leverantören förekommer på något av dessa ställen och behöver vara kvar.

Förfrågan till leverantörer – registrera, skicka, bevaka

Du vill ha svar på vad saker kostar och när du kan få dem levererade. Det är precis vad du gör här och oftast skickas flera förfrågningar samtidigt till likvärdiga leverantörer för att kunna välja ut den bäst lämpade. Du kan uppdatera befintliga förfrågningar eller ta bort dem. Vid uppdatering av en förfrågan kan du byta status på den när du har fått svar av leverantören, alternativt omvandla förfrågan till en inköpsorder (för hela förfrågan eller för enskilda rader). Du kan också kopiera en förfrågan till en ny "relaterad" förfrågan, till exempel om du ska revidera förfrågan eller skicka en kopia till en annan leverantör.

Inköpsorder

Här får du full koll på dina inköpsorder. Du skapar nya, ändrar eller tar bort befintliga order. Det är enkelt och du kan skapa inköpsorder på flera olika sätt, från olika håll:

  • Du kan skapa inköpsorder manuellt.
  • Du kan generera skarpa inköpsorder från inköpsorderförslag.
  • Du kan skapa inköpsorder från kundorder eller tillverkningsorder.

Du kan även hämta upp och ändra inköpsorder som inte skapats i denna rutin, för att lägga till och ta bort orderrader, ändra på antal och leveransdatum, etc. Det gäller för inköpsorder som du har skapat från tillverkningsorder.

Inleveranser, utskrift av pallflaggor, mottagningskontroll

Det är väldigt smidigt att inleverera i MONITOR. Du kan på ett enkelt sätt söka på flera kriterier vid inleverans såsom ditt eget artikelnummer och ordernummer eller leverantörens artikelnummer. Vid ankomst skriver du ut pallflaggor och fäster på emballaget, innan det ställs ut på lagret. Där blir all information överskådlig.

Du kan skriva ut pallflaggor i olika storlekar samt välja vad som ska pre­sent­eras på pall­flaggan genom att editera det i MONITOR. Har du en ny leverantör så kanske du vill säker­ställa till en början att du har fått rätt saker och rätt antal. Därför väljer du att göra mot­tagnings­kontroller på den nya lever­ant­ören. Ibland så kanske du vill sätta en kontroll med ett visst intervall för att se om en lever­antör fort­sätter att hålla den nivå du förväntar dig. Allt detta får du hjälp med av systemet vid in­lever­ansen.

Registrera leverantörsfakturor, koppla mot inköpsorder

Systemet hjälper dig att ankomstregistrera nya leverantörsfakturor, ändra på befintliga fakturor, kreditera eller makulera fakturor. Det går att ankomst­registrera debet­fakturor, kredit­fakturor och ränte­fakturor. Även definitiv­bokning av fakturor kan du göra här. Ankomst­registrering av lever­ant­örs­fakturor kan du göra manuellt eller med fakturor från XML-filer som kommit från lever­antörer via e-post (MONITOR-till-MONITOR) och som du importerar till rutinen. Flera användare kan samtidigt arbeta i denna rutin med att ankomst­registrera leverantörs­fakturor.

Det går att koppla inköp­sorder till lever­ant­örs­fakturor. Du ser de inköps­order som är inlever­erade från den valda leverant­ören. Order­raderna visas på de inköps­order som har markerats att tas med. Du väljer vilka order­rader som ska kopplas till leverant­örs­fakturan. Priser, rabatt, moms­kod och kontering kan uppdateras på varje order­rad.

Leverantörs­reskontra med faktura­registrering och utbetalningar

I leverantörs­res­kontran har du kontroll över alla dina inkommande leverantörs­fakturor. Fakturor registreras och kopplas mot inköps­order för avstämmning, samt kan skickas på attest. Betalningar kan hanteras manuellt eller med fil­över­föring mot din bank. Vid olika rapporter ser du status över alla fakturor och kommande utbetalningar.

Uppföljning i form av t.ex. inköpsstatistik och leverantörsvärdering

Det är enkelt att få en tydlig bild över in­köps­statistiken genom att använda besluts­stödet i MONITOR. Du kanske vill se statistik för en viss tids­period, specifik leverantör eller en viss artikel. Du kan även se leverant­örs­faktur­eringen grafiskt i ett diagram – eller varför inte bygga en vy med precis det innehåll du vill se!

Det är också viktigt att hela tiden ha koll på de olika leverant­örernas förmåga att leverera i tid. Du kan enkelt mäta kassations­statistik för gjorda inleveranser. Det finns olika inställningar som påverkar hur beräkningen av leverans­säkerhet görs. Leverans­säkerheten kan baseras på gjorda inleveranser eller på order­rads­nivå och visar vilka inleveranser som levererats i tid. Summerat kan leverantörs­säkerheten presenteras som förhållandet mellan levererade i tid, för tidigt och för sent.

Feature

Försäljning

Du får det stöd du behöver för dina varor och tjänster genom hela försäljnings­processen. Du får hjälp med hanteringen av dina kunder, blivande kunder, säljstöd, offerter och kundorder, utleveranser, fakturering, statistik och uppföljning, kundreskontra samt likviditets­prognoser.

Kundregister med säljstödsfunktionalitet (CRM)

Det är viktigt att ha full koll på sina kunder och blivande kunder. Här hittar du kärnan kring din försäljning och det är här du hanterar all kommunikation. Det är enkelt att skapa aktiviteter, göra loggningar av aktiviteter och av din e-postkorrespondens. MONITOR ger dig även verktyg för en bra leadsgenerering där du efter mässor eller andra typer av event enkelt kan följa upp och se utfallet. Du kan även selektera målgrupper som du vill kommunicera med inför olika event.

Offerter – registrera, skicka, bevaka och omvandla till order

Du får det stöd du behöver för att skapa och följa upp dina offerter. Du kan enkelt se vilka offerter som genererade order och det är lätt att omvandla en offert till kundorder. Du kan koppla för- och eftersättsblad till dina offerter för ett professionellt intryck. Det är även fullt möjligt att ändra din offertmall så att du får den precis som du vill ha den.

Kundorder – registrera, leveranstidskontrollera, bekräfta, bevaka

Här registrerar du, ändrar eller tar bort befintliga kundorder. Kundorder kan även skapas från offerter. När du skapar din kundorder kan du direkt få en uppskattning om när du kan leverera det du har på orderraderna genom att använda en funktion som vi kallar leveranstidskontroll. När en ny kundorder är registrerad och ordererkännande har skickats kan bevakning, senare utleverans och uppdatering av försäljningsstatistik ske. Orderplaneringen påverkas också. En kundorder blir en reservation i lagret för aktuell leveransperiod. Det är också smidigt att arbeta med spårbarhet när du skapar dina kundorder. Precis som det är smidigt att skapa en ny order utifrån en tidigare gjord, genom ”spara som” där du kan välja om du vill kopiera orderhuvudet och/eller orderraderna. Du kan även ange orderdatumet på den nya ordern.

Utleverans med plocklistor och transporthantering

Du vill ha full koll på dina utleveranser av kundorder och lagerorder för försäljning*. Du kan utleverera valfria order eller utleverera order via plocklistor, det styrs beroende på val av listtyp. En utlevererad kundorder uppdateras på radnivå och ny status sätts på ordern beroende på om en delleverans eller komplett leverans gjorts. När utleveransen sparas i rutinen skapas ett fakturaunderlag för utlevererade orderrader och emballage. Du kan sedan skriva ut eller e-posta dokumenten för dina följesedlar och pallflaggor. Speditionsinformation beräknas automatiskt för utlevererat antal. Så länge inte fakturan har skrivits ut kan utleveransen korrigeras, antingen genom att rapportera utleverans av ytterligare antal eller genom att ångra utleveransen. När ytterligare antal rapporteras har du möjlighet att lägga till det på befintligt fakturaunderlag.
* Lagerorder finns om du har tillvalsfunktionen, Lagerställe, installerad.

Fakturering till kund, proforma och faktureringsplaner

Fakturaunderlag skapas vid utleverans av kundorderrader eller vid direktregistrering av fakturor. På samma sätt arbetar du med dina proformafakturor.
För att tillämpa bokföring av KSV vid fakturering behöver du välja de kostnadskonton och lagerkonton som ska användas per varugrupp och kundgrupp i varje konteringsgrupp. Denna inställning styr då att konton för materialkostnad för sålda varor (KSV) konteras som kostnadskonto på bokföringsordern, med lagerkonto som motkonto.

Faktureringsplaner används på de kundorder där du vill fakturera ordern helt eller delvis i förskott eller i efterskott. Exempel på faktureringsplan kan vara 30 % i förskott, 60 % vid leverans och 10 % i efterskott efter slutbesiktning. Ett annat exempel då du kan använda faktureringsplaner är då hela ordern ska faktureras i förskott.

Kundreskontra med stöd för inbetalningar, betalningspåminnelser, räntefakturor, etc.

I kundreskontran har du kontroll över skickade kundfakturor. Inbetalningar tas emot och registreras manuellt, eller med automatik via filöverföring från banken. Här hanteras också betalningspåminnelser och räntefakturering.

Uppföljning i form av t.ex. försäljningsstatistik, leveranssäkerhet och likviditetsprognos

Det är enkelt att få en tydlig bild över din försäljningsstatistik genom att använda beslutsstödet i MONITOR. Du kanske vill se statistik för en viss tidsperiod, land, region, säljare, specifik kund eller en viss artikel. Du kan även bygga en egen vy med precis det innehåll du vill se och som alltid ska vara den förvalda vyn för dig eller en viss avdelning.

Hur hög leveranssäkerhet har ni? Det är ett viktigt nyckeltal som systemet sammanställer och hjälper dig att hela tiden ha full koll. Du vill även kunna ta fram likviditetsprognoser på kommande in- och utbetalningar. Information till prognoserna hämtas dels från offerter, kundorder och kundreskontra i Försäljningsmodulen och dels från inköps­order och leverant­örs­reskontra i Inköps­modulen. För fakturerings­planer används delfaktura­radernas leverans­perioder för beräkning av likviditet. Data kan även hämtas från manuellt registrerade in- och utbetalningar som löner, moms, etc.

Feature

Lager

Du behöver ha koll på din behovsplanering, vad du har på lager och vad det är värt. Du behöver spårbarhet i toppklass. Det får du i Lagermodulen i MONITOR. Här finns även ärendehantering och olika lagerberäkningar.

Artiklar

I MONITOR samlar du grunddata för artiklar på ett ställe. Data som sedan används på många olika ställen, i artikelregistret och i olika orderregister. Artikelregistret är det viktigaste och mest grundläggande registret. Här kan du ta fram artikellistor med lagerloggar och göra priskorrigeringar på artiklar.

Du kan importera nya artiklar, importera årsbudget för inköp och försäljning och importera priser till artiklarna. Du kan importera standardpriser, leverantörspriser (gäller även för legoartiklar), kundpriser och prislistor.

Behovsplanering

Här får du hjälp att hitta de artiklar som det förväntas bli brist av. I MONITOR kan du beräkna order­förslag med antal och tidpunkt. Här finns behovs­beräkningar och netto­behovs­körningar.

Nettobehovs­körningar kan schemaläggas till vissa tidpunkter, eller så kör du en kontinuerlig netto­behovskörning som går igenom de artiklar som har ändrats sedan den senaste körningen.

Du kan ta fram försäljningsprognoser som visar förväntad försäljning. I behovs­planeringen använder du sedan dessa prognoser för att se behov av antal, och leverans­datum för artiklar.

Inventering

Du kan göra löpande eller kompletta inventeringar. Löpande inventering sker ofta enligt ett rullande schema, där vissa lagerplatser, artikeltyper eller avdelningar inventeras var för sig medan produktionen pågår. Komplett inventering av hela lagret genomförs oftast då produktionen står stilla, till exempel under en helg.

Du kan flytta lagersaldo på artiklar mellan lagerplatser. Det går även att flytta saldot från en lagerplats i taget och då välja att fördela det på flera lagerplatser. Du kan även skapa nya lagerplatser i samband med förflyttningen av saldot.

Du kan även göra direkta lager­rapport­eringar utan någon order eller något projekt. Du kan också knyta en orsak och kontering till en direkt rapportering.

Lagervärdering

Det är enkelt att beräkna värdet av artiklarna i lagret. Om tillvalet Lagerställe används så kan du även värdera de artiklar som är under transport mellan lagerställen.

Du kan också beräkna värdet av produkter i arbete (PIA), det vill säga upparbetat värde av pågående tillverkningsorder. Rapporten använder du bland annat som underlag för att bokföra PIA-värdet i redovisningen vid månads- eller årsbokslut. Du kan beräkna PIA-värdet som en nulägesrapport eller välja att beräkna det för en given tidpunkt i dåtid.

Spårbarhet

Med en säker och detaljerad spårbarhet genom alla nivåer i förädlingskedjan minimerar du antalet produkter som eventuellt måste återkallas.

Du kan följa ett serienummer eller en batch i varje steg under förädlingen, från att varan ankommer från leverantören. Det handlar om att tala om vad som tas ut och läggs in i lagret, så att du i efterhand kan spåra från kundorder via tillverkningsorder till inköpsorder. Dessutom kan du spåra åt andra hållet, från inköpsorder via tillverkningsorder till kundorder. Du kan göra denna spårning oavsett vilken nivå som avses i förädlingskedjan.

Ärendehantering

Här har du funktioner för att registrera och lista ärenden vid olika avvikelser från kund, till leverantör och internt. Det går att lägga upp förvalda grund­data för olika ärende­typer som till exempel kund­av­vikelse eller leverantörs­avvikelse.

Det går att skapa fördefinierade faser eller aktiviteter och kostnader för en ärendetyp, som hämtas förvalt till ett nytt ärende. De förvalda faser, aktiviteter och kostnader som registrerats per ärendetyp går att ändra i samband med registreringen.

Det finns stöd för att koppla ersättnings­order till ärenden. Du kan då planera, styra och följa upp dessa ersättnings­order. Det kan röra sig om en ny order till kund eller leverantör eller en tillverknings­order för justering eller nytill­verkning av egen­tillverkade artiklar.

Ansvariga för olika aktiviteter på ärenden kan rapportera sina aktiviteter, allt eftersom de startas och avslutas. Och du kan ta fram en aktivitetslista som underlag för kostnader.

Du kan även mäta nyckeltalet leverans­kvalitet mot kund respektive från leverantör och visa detta grafiskt. Det finns även stöd för att göra leverantörs­värdering av operations­lego.

Beräkning

Du kan beräkna och uppdatera årsbudget på artiklar. En årsbudget fördelas utifrån en budgetkurva. Det finns också en funktion för att beräkna och lagra årsvolymen på artiklar. Data för årsvolym kan hämtas på olika sätt och lagringen sker till årsvolymen eller årsvolymen för nuvarande takt.

Dessutom kan du beräkna artiklars säkerhetslager, det vill säga vid vilket lagersaldo som en beställningssignal ska gå ut. Volymen som ska beställas styrs av artikelns orderkvantitet – som också går att beräkna. Syftet är att få fram den order­kvantitet som mini­merar kostnaderna för lager­hållning och anskaffning. Denna används sedan vid behovs­planering och kalkylering.

Feature

Tidrapportering

Här håller du koll på allt som har med arbetstid att göra: Stämpling av närvaro och arbete, underlag för löner och funktioner för detaljplanering, scheman, etc.

 

Stämplingar

Personalen stämplar sin närvaro och sitt arbete. Personalen väljer vilket arbete som ska göras, utifrån tilldelningar och prioriteringar. Stämplingarna används som underlag för löner och efterkalkyler. En stämplingsterminal kan köras antingen som Windowsklient på PC eller som webbklient på valfri enhet till exempel en pekplatta. Personal kan stämpla arbete direkt vid sin maskin på sin enhet och behöver inte gå till andra sidan av verkstaden för att stämpla.

Närvaro- och arbets­stämplingar kan vid behov korrigeras och närvaro­stämplingar attesteras med en separat funktion.

Löneunderlag baserat på stämplingarna kan exporteras till externa löneprogram (med ett separat tillval till Tidrapportering). I dagsläget finns formatstöd för PAXml, Visma, Hogia och Agda.

Utbyggt personalregister

Här kan du lägga upp scheman och schema­cykler med grund­data som hör till tid­rapport­eringen. Och du kan knyta data som löne­arter, från­varo­koder, över­tids­typer med mera till närvaro- och arbets­stämp­lingar.

Stämplingsterminaler

Du kan ställa in hur stämplings­terminaler får användas – om de ska tillåta enbart närvaro­stämpling, arbets­stämpling eller båda. Ett annat exempel är en viss terminal som enbart tillåter stämpling via kortnummer/plastkort (magnetremsa/nfc/chip).

Feature

Redovisning

Här finns alla funktioner du behöver för bokföringen. Kontohantering, automatkontering/-fördelning, periodiseringar, löpande bokföring, rapporter och uppföljning samt period- och årsbyte. Här hittar du även Projektredovisningen.

 

Kontoplan, konteringsdimensioner och konteringar

Det följer med en standardkontoplan i MONITOR som är förvald, men som vid behov kan kompletteras med fler konton. Konton registrerar du för att de ska användas i den löpande bokföringen och i vissa fall för att användas i de olika delarna av systemet där kontering mot bok­förings­order ska göras.

Det följer med tre konterings­dimensioner: Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt. Du kan vid behov utöka med fler (det finns stöd för maximalt åtta konterings­dimensioner). Och till varje konterings­dimension kan du lägga till flera dimensions­koder.

Det följer också med rubriker och SRU-koder för konton i kontoplanen. Dessa kan du vid behov ändra och även komplettera med fler rubriker och SRU-koder.

Du kan skapa automatkonteringar som gör att flera extra konteringar kan utföras automatiskt av systemet. Och med automatfördelningar kan ett belopp fördelas ut mot till exempel olika kostnadsställen och kostnadsbärare.

Periodiseringar

Periodiseringar använder du då bokföring av ett totalbelopp ska fördelas över ett önskat antal månader. I normalfallet skapas periodiseringar från andra ställen i systemet, till exempel då leverantörsfaktura eller verifikationer registreras. Men du kan även skapa periodiseringar manuellt och ändå koppla dem till exempelvis leverantörsfaktura eller verifikation.

Periodiseringsfunktionen kan du även använda för att vända en verifikation i en kommande redovisnings­period – till exempel en boksluts­verifikation som ska vändas bort näst­kommande år.

Löpande bokföring

I den löpande bokföringen kan verifikationer skapas automatiskt via integration, eller manuellt. Du kan hämta upp befintliga verifikationer och göra ändringar. Och du har även möjlighet att skapa rättnings- och vändningsverifikationer för korrigering av tidigare registrerade verifikationer. Du kan också kopiera verifikationer och periodisera dem (en vändande verifikation i efterföljande period/år). Du kan skapa egna verifikationstexter som används vid registrering av verifikationer och betalningar. Det underlättar registreringen eftersom återkommande texter kan läsas in utan att behöva skrivas varje gång.

Budget

Du kan registrera nya budgetar eller skapa budgetar via kopiering av data, till exempel kopiering av budget samt utfall från tidigare år. Och du kan registrera flera parallella budgetar på ett och samma bokföringsår – ställ in det antal budgetar som ska kunna hanteras. Den budgetkurva som ska användas hämtas förvalt från kontoplanen vid registreringen, men du kan även välja en annan budgetkurva.

Årsbyten och periodbyten

I Redovisningen kan du smidigt byta redovisningsperioder och utföra årsbyten till nytt bokföringsår.

När du kör i gång med MONITOR kan du manuellt importera ingående balans till redovisningen. Det går även att importera all bokföringsdata via SIE-filer.

Rapporter och uppföljning

I huvudboken ser du alla verifikationsrader grupperade per konto eller per projekt. För varje gruppering kan du se ingående och utgående saldo samt utgången av den tidsperiod som valts. För balanskonton visas årets ingående balans. Data bygger på verifikationer i redovisningen med kopplingar till bland annat kontoplan, dimensioner, projekt, etc.

Du kan visa saldoinformation för ett eller flera konton, i aktivt bokföringsår eller i ett annat bokföringsår. Och du kan få detaljerad information, som transaktioner och journaler samt konteringsdimensioner.

Några färdiga redovisnings­rapporter följer med: Saldo­rapporter (med och utan konto­dimensioner), balans­räkning, resultat­räkning och resultat­budget. Du kan även skapa dina egna rapporter. Moms­rapporter kan sparas till en moms­deklar­ations­fil som du skickar till skatte­myndig­heten.

Du kan även få underlag för rapportering av EU-statistik. I Sverige kallas detta för ”periodisk sammanställning” och det rapporteras till skattemyndigheten.

Händelser i bokföringen kan visas i kronologisk ordning, där varje post visar när händelsen inträffade och vilken användare som utförde den – när posten skapades, ändrades eller blev borttagen.

Projektredovisning

Projektredovisning ingår i Redo­visnings­modulen. Projekt är ett samman­hållande begrepp för olika order, intäkter, kostnader och tid. Ett projekt kan vara av olika typer, exempelvis utvecklings­projekt, ombyggnation eller produktion. Du kan ange ett projekt­nummer på tillverknings­order, i konteringen på kundorder, etc. för att knyta dessa poster till ett projekt. Även aktiviteter kan registreras och hanteras i projekt­redovisningen.

Projektets kostnader, intäkter och tid följs upp via kostnadstyper. Dessa hämtas från olika moduler i systemet. För varje kostnads-/intäktstyp hanteras budget, planerat och orderlagt, utfall, förväntat utfall och prognos.

Projektet hanterar även faser med olika aktiviteter. Varje aktivitet kan hantera planerad tid, rapporterad tid samt resttid. Aktiviteter kan även kopplas till kostnadstyper, vilket innebär att den tid som rapporteras även fångas upp som en kostnad i projektet.

I projektredovisningen kan du även rapportera kostnader, intäkter eller tidsåtgång direkt på projekt i de fall det är svårt att fånga upp dessa delar via kundorder. Även enskilda aktiviteter kan rapporteras per användare direkt på projekt. Du kan även göra olika uppföljningar av projekt och de timmar som är kopplade mot projekten.

Two Columns (standard)

Sustainability by Monitor

Med Monitor ERPs prisbelönta funktioner som lanseras i höst kan du göra hållbarhetsberäkningar och mäta klimatavtrycket för din tillverkningsindustri, för att underlätta för dig att följa EU:s CSRD-direktiv och ESRS-standard. Funktionen ger dig möjlighet att enkelt och noggrant mäta din verksamhets påverkan på miljön och därigenom arbeta mot en mer hållbar och ansvarsfull produktion.

Feature

LICENSTYPER

Här följer en förklaring av alla licenstyper och omfattning av användarlicenser i MONITOR G5.

En användarlicens kan ha en av följande två omfattningar:

Koncern – En koncernlicens ger användaren tillgång till alla företag i systemet samtidigt. Användaren ska registreras med samma användarnamn i alla företagen. Det är tvingande att koppla ett Windows-konto till användaren. Det görs i fältet Windows-konto i boxen Allmänt i rutinen Användare.

Företag – En företagslicens ger användaren enbart tillgång till ett av företagen i systemet.

 

En användarlicens kan vara av en av följande licenstyper:

Fullständig – innebär att användaren får tillgång till alla funktioner. Företaget kan sedan justera användarens rättigheter, att kunna ändra och ta bort poster i olika rutiner, via roller, rättighetsgrupper eller användarunika rättigheter.

Stämpling – innebär att användaren enbart får tillgång till rutinerna Stämplingsterminal, Artikelregister, Tillverkningsorderfråga och Skriv ut pallflagga. Användaren kan även koppla och visa filer i dessa rutiner. I webbklienten får användaren tillgång till rutinerna Stämplingsterminal och Artikellista. Den senare rutinen endast med läsrättighet.

Extern attestering – innebär att användaren enbart får tillgång till rutinen Attestera fakturor i webbklienten, samt rutinen Fakturaöversikt – EFH i MONITOR.

Maskinterminal – följer med tillvalet Maskinintegration och används för användare som ska rapportera start/stopp osv. i särskilda maskinterminaler. Licenstypen ger inga rättigheter till rutiner i vare sig Windowsklienten eller webbklienten.

API – innebär att användaren får tillgång till systemet via det API som finns. Det följer med en API-licens som har läsrättigheter. En användare med API-licens kan inte logga in i MONITOR G5 vare sig i Windowsklienten eller webbklienten. Mer information om API till MONITOR G5 finns på https://api.monitor.se.

Personlig stämpling – innebär att användaren enbart får tillgång till rutinen Stämplingsterminal i webbklienten. Licensen tillåter också enbart en person att stämpla, så användaren måste kopplas till en person i personalregistret.

Daglig styrning – innebär att användaren enbart får tillgång till rutinen Daglig styrning samt Meddelandecenter på namnlisten i MONITOR G5. Licenstypen används till terminaler för att visa Daglig styrning. Det går att registrera obegränsat antal användare med denna licenstyp.

 

Frågor?

Har du frågor om de olika licenstyperna eller intresserad av prisinformation? Vänligen kontakta oss på [email protected] eller 0650–766 00.

Two Columns (standard)

Beslutsstöd som är integrerat

MONITOR Beslutsstöd (BI) är din hjälp när du ska fatta beslut på ditt företag. Du får fram de viktigaste nyckeltalen som underlag inför dina beslut. BI ingår som standard i MONITOR. Det finns 3 färdiga vyer för de olika modulerna i MONITOR. Det går även att skapa egna vyer utifrån de nyckeltal som är intressanta för just din organisation.

Two Columns (standard)

MONITOR-till-MONITOR

Affärskommunikation när den är som bäst!

MONITOR-till-MONITOR är ett stöd för att förenkla din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du t.ex. skickar eller tar emot ett ordererkännande med e-post i MONITOR, är en xml-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av ”dra-och-släpp” med muspekaren direkt från e-post­meddelandet in till MONITOR.

Call to action

Vill du provköra MONITOR?

Vi ger dig möjligheten att få provköra MONITOR affärssystem. Klicka på knappen nedan och fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.